Algemene voorwaarden Data-extract web content extractie

Data-extract
Schorweg 99 B, 1764MD Breezand

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Data-extract voor de ontwikkeling en verrijking van datafeeds doormiddel van web content extractie.

1.2 De toepassing van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de opdrachtgever zich mocht bedienen, wordt door Data-extract expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer dit schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar aan de vestiging van Data-extract Daarenboven kan van deze voorwaarden kennis genomen worden op de internetsite van Data-extract (www.dataextract.nl).

1.5 Een / de door een opdrachtgever van Data-extract onwtikkeld en geleverd product c.q. producten zal hierna worden aangeduid met "het geleverde". Na levering zal "het geleverde" worden aangeduid met "het geleverde". Met het product wordt wordt alsmede bedoelt de geleverde diensten voor de ontwikkeling van datafeeds en content templates.

Artikel 2. Kopen via internet

2.1 Data-extract gebruikt voor de verkoop en ontwikkeling van haar producten haar kantoor alsmede een internetsite. opdrachtgeveren kunnen, naast een bezoek aan het kantoor, door gebruikmaking van een elektronisch bericht aan Data-extract opdracht geven een product te leveren ("bestellen"). Eerst nadat Data-extract hier bedoelde elektronische opdracht (telefonisch) heeft bevestigd, komt de overeenkomst tot stand.

2.2 Data-extract erkent bij het verstrekken van een opdracht door de opdrachtgever dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

2.3 De opdrachtgever erkent bij het verstrekken van een opdracht aan Data-extract dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van Data-extract.

3.2 Data-extractheeft het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren en kan dus ten alle tijden het verzoek voor de ontwikkeling van een datafeed afwijzen.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen zijn exclusief BTW, doch exclusief kosten van in bedrijfstelling en instructie.

4.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Data-extract is gerechtigd om vanaf 3 maanden na totstandkoming van voor genoemde overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De koper heeft in zon geval het recht de overeenkomst te verbreken.

4.3 De betaling van de door Data-extract geleverde producten en / of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een betaling voorafgaande de levering noodzakelijk gesteld werd. Na verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever, die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Data-extract bij deze gerechtigd het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke kosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Met betrekking tot de bepaling van de hoogte van voornoemde kosten zal aansluiting worden gezocht bij het tarief van de Orde van Advocaten met een minimum van . 240, - per factuur.

4.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de vermelding van de wederpartij betrekking heeft op een latere factuur.

4.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij anders is overeengekomen zij het elektronisch (e-mail) of schriftelijk.

Artikel 5. Levering

5.1 Indien een te leveren product niet binnen de gewenste termijn beschikbaar is wegens uiteenlopende omstandigheden in bijvoorbdeel de ontwikkeling, dan zal het product door Data-extract worden geleverd op een nader te bepalen tijdstip.

5.2 Afgesproken levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Data-extract voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

5.3 Gebruik en explotatie van een datafeed is volledig op verantwoording van de opdrachtgever.

5.4 Data-extract is gerechtigd tot het doen van deelopleveringen bij de aanvraag van meerdere diensten tegelijkertijd.

5.5 Eventuele meldingen over ondeugdelijke of onvolledige levering of de verrichting van de diensten, dienen onmiddellijk te geschieden, bij voorkeur schriftelijk per mail, teneinde Data-extract in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van het probleem te kunnen onderzoeken.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat van Data-extract over op de opdrachtgever, eerst nadat de opdrachtgever de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons verschuldigd is (incl. rente en boetes) heeft voldaan.

6.2 In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is Data-extract zonder ingebrekestelling gerechtigd de producten te blokeren voor verder gebruik.

Artikel 7. Garantie

7.1 Data-extract neemt ten aanzien van het geleverde bij fouten in de ontwikkeling op zich om de fouten te herstellen. Mocht het onmogelijk zijn om bepaalde fouten te herstellen heeft Data-extract het recht om verdere ontwikkeling af te wijzen. Eventuele gemaakte kosten zijn dan voor rekening van Data-extract.

7.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, bijvoorbeeld bij het zelf maken van wijzigingen in de datafeeds of content.

7.4 Data-extract is tot geen andere garantie behouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of gevolgschade waarvoor Data-extractin deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Data-extract niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid aan de zijde van Data-extract. Data-extract sluit elke aansprakelijkheid voor gevolgschade uit.

Data-extract kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of gemiste omzet veroorzaakt door incorrecte informatie in de datafeeds geproduceert doormiddel van web content extratcie of content ontwikkeling.

 

Data-extract kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of gemiste omzet veroorzaakt door incorrect datafeeds voortkomende uit een technische storing in de internetverbinding op een van onze extractieservers of een storing in de scripts die wij gebruiken om gegevens vanaf het internet te onttrekken.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Data-extract te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

8.3 De aansprakelijkheid van Data-extract blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering, dan wel het bedrag dat Data-extract de opdrachtgever maximaal in rekening had kunnen brengen.

8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Data-extract ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9. Toepasselijkheid

9.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, Nederland.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

10.2 Privacy Statement

De afnemer van producten van Data-extract geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke Data-extract in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Data-extract, doch ook voor gebruik in het concern waarvan Data-extract deel uitmaakt.